L'Albiol
El municipi de l'Albiol es troba a la zona nord-est de la comarca del Baix Camp. Destaquen com a llocs d'interès les runes del Castell d’estil arquitectònic romànic; l’església parroquial de Sant Miquel del segle XVIII, que va ser edificada damunt d’una antiga església romànica; els masos com el Sord de 1335 o el Bonretorn de 1313 i la Villa Urrutia, una construcció emblemàtica, datada l’any 1913, situada al mig de les Masies Catalanes i testimoni modernista tant pel que fa a l’edificació com pels seus voltants enjardinats.
L'Albiol
L’Albiol està situat dins del futur Parc Natural de les Muntanyes de Prades. Actualment és creuat pel GR 65-5, també conegut com el camí de Sant Jaume. Té xarxes pel senderisme i el BTT, cingles per poder practicar l’escalada, coneguts arreu, com: Ca l’Isabel, lo Raval, lo Soterrani... Els amants dels bolets poden trobar varietats pròpies de boscos de pins, d’alzines i de roures.
L'Albiol
Anys enrera s’havien explotat mines de plom, plata, platí i les pedreres de jaspi. També havia estat important la indústria de l'aiguardent així com l’existència de tres molins paperers. Actualment no hi ha indústria, però l'Albiol ha esdevingut lloc d'estiueig i els seus paratges atreuen amants de la natura que disposen de camins ben senyalitzats.
Història
L’Albiol és documentat el 1158, encara que sembla que hi hagué una ocupació anterior. Moreu sosté la tesi que en l’emplaçament de l’actual castell hi hauria hagut una talaia preromana que hauria subsistit fins que els sarraïns foren empesos cap a les Muntanyes de Prades pels repobladors catalans, moment en què hi haurien alçat el seu primer bastió defensiu. Aquest castell sarraí fou conquerit al començament del segle XII per Guillem de Claramunt, que l’hauria arrasat després de la victòria assolida en l’anomenat coll de la Batalla, documentat ja al segle XV.La història de la primera senyoria és una mica fosca. El 1128 és consignat un Guerau de l’Albiol, que figura a més entre els primers companys del príncep Robert i del bisbe Oleguer, però el 1158 el comte Ramon Berenguer IV cedí el lloc de l’Albiol a Joan de Martorell en perpetu i franc alou, amb la condició que el repoblés i fortifiqués en feu de l’Església de Tarragona, reservant-se la jurisdicció i els delmes. Joan de Martorell ingressà en la canònica de Tarragona, a la qual traspassà els seus drets el 1164, a més de fer-ho també al bisbe Hug de Cervelló. Aquest donava el mateix 1164 tot el terme en feu de l’Església a Guerau d’Avinyó, tal volta el mateix Guerau Dalmau que consta que n'és senyor el 1167, moment en què el castell ja era del tot refet. Al darrer quart del segle XII sorgiren problemes de jurisdicció entre el rei i l’arquebisbe, i sembla que el darrer n'adquirí per compra tots els drets el 1187. El 1194 la senyoria era dels canonges i el 1198 la reina vídua Sança reconeixia la plena potestat de l’Església damunt el terme. Per aquest motiu, per bé que el 1158 constava dins la batllia de Siurana, més tard restà inclòs ja per sempre en el Camp. El 1195 o el 1209 Dalmau d’Avinyó o de l’Albiol i la seva muller Berenguera, hereus de la infeudació del 1164, vengueren tots els seus drets al paborde de Tarragona, Ramon de Sant Llorenç, que els comprà amb diners del comú de la Selva, motiu pel qual el seu successor Ferrer Pallarès cedí als selvatans, el 1248, els emprius de llenyes, aigües, menes i pedres de l’Albiol. El 1380 el poble demanà protecció contra la Selva al comte de Prades. El castell fou fet reforçar pel paborde el 1389. El 1410, en extingir-se la pabordia, l’Albiol fou cedit al canonge cambrer.