Almoster
Almoster, municipi de la comarca del Baix Camp, està situat al nord del terme municipal de Reus. La primera referència documental certa dels orígens d'Almoster és la del torrent de Mosterio, que figura a la carta de població de la Selva del Camp del 1164; el 1204 s’esmenta com a part integrant del terme de Reus el loco vocato Mosterium; el 1565 es parla del Moster, forma que és la que es manté encara viva i en ús en la tradició oral de la gent de la comarca, i el 1562 s’imposa ja la grafia Almoster.
Almoster
El terme municipal d'Almoster és de reduïdes dimensions i té una forma allargada i estreta. Està situat al peu dels darrers contraforts de les muntanyes de Prades, sota el Puig d'en Cama.
Almoster
L'agricultura actual és bàsicament de regadiu. El principal conreu és l'avellaner, seguit de l'olivera i el garrofer. En línies generals, la propietat rural està ben repartida i les terres es porten majoritàriament en explotació directa. La Cooperativa Agrícola d'Almoster comercialitza tots aquests productes. L'avicultura és l'única activitat ramadera.
Història
Morera atribueix l’origen del nucli actual a una masia àrab. La primera referència documental és la del torrent de Mosterio, en la carta de poblament de la Selva del 1164; el 1204 s’esmenta formant part del terme de Reus el loco vocato Mosterium, el 1565 es parla del Moster, forma mantinguda encara en la tradició oral, i el 1582 apareix ja la grafia Almoster. Sanchis Guarner, que atribueix origen aràbic al nom, el fa provenir d’al-Munastir que significaria ‘'convent fronterer”; en canvi Coromines el creu mossàrab i anterior a la conquesta. El 1204 el castlà de Reus Bernat de Bell-lloc cedí les dues terceres parts del lloc a Bartomeu del Moster fent constar que formava part del terme de Reus. El mateix any sorgiren fortes topades entre els dos senyors, que forçaren el cambrer a imposar una concòrdia en la qual es reconeixia a Almoster el dret a tenir batlle propi, tot i formar un sol terme, en canvi de pagar un tribut a Reus. La tibantor continuà fins que el 1206 el cambrer comprà la senyoria d’Almoster. Quan s’extingí la cambreria el 1545 passà a ser senyoria directa de l’arquebisbe. Almoster, on habità una comunitat jueva durant l’època medieval, fou emmurallat, però només es conserva en la toponímia el record dels tres portals. El 1545 es renovà el plet sobre si Almoster formava part o no del terme de Reus i el 1599 es firmà una concòrdia, on s’establia que el poble era edificat en terme de Reus. La concòrdia estingué en vigor fins el 1717 i, parcialment, fins el 1841.